Links to topics on the subtle body (Sukshma Shariram)

1) Ayurveda

2) Asanas

3) Sankhya

4) Buddhism and Sankhya

5) Meditation